ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 

 บทบาทหน้าที่ตามแผนแม่บทประชาสัมพันธ์

          1. ผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบาย ทั้งจาก ส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด
          2. จัดทำโครงการแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายที่สำคัญจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนให้ คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
          3. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
          4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
          5. ประสานสื่อ หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อขยายผลด้านการ ประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด และจะได้ทำ การประชาสัมพันธ์สัมฤทธิ์ผล
          6. ติดตามความรับผิดชอบ ความคิดเห็น ทัศนคติ และท่าทีของประชาชนในจังหวัดที่มี ต่อนโยบายการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐ แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการทำการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เพื่อให้มีแนวคิดค่านิยมที่ดี และทัศนคติที่ถูกต้อง
 
บทบาทหน้าที่ใหม่
          จากการที่มีการประกาศให้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2547 นั้น ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2545 แทนโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่เป็น ราชการบริหารส่วนกลาง 21 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับ แผนงาน การประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
          (ข) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค) ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          (ง) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ ได้รับมอบหมาย

 อํานาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของทุกจังหวัด และเริ่ม ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ดังนั้นภารกิจและหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จึงจำเป็นจะต้องปรับบทบาทใหม่ดังนี้
  
ระดับจังหวัด
          1.จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับ แผนงาน การประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
          2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          3.ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ระดับกลุ่มจังหวัด
          1.บูรณาการระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำแผนการ ปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
          2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          3.ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับ มอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar