จังหวัดสมุทรสาคร เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดมไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายนายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน 13 สหวิทยาเขต และ 1 เครือข่ายโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา แข่งขันกีฬา เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและยกระดับการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งองค์การบริหรส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน 13 สหวิทยาเขต และ 1 เครือข่ายโรงเรียนเอกชน รวม 14 สนาม แข่งขัน 10 ชนิดกีฬา และมีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา โดยวันที่ 14-15 กันยายน 2565 มีชนิดกีฬาสุดท้ายคือการแข่งขันกรีฑา ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,000 คน
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาครเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านการศึกษาของนักเรียนให้เป็นบุคคล ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการเป็นผู้นำที่ดี เป็นคนที่มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบรู้จักการยอมรับ การปรับตัว สมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยังเป็นการแสดงศักยภาพของทุกคน ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน หน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร.docx |


คะแนนโหวต :