ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ เอาฤกษ์เอาชัยของการเริ่มทํานาเกลือในฤดูกาลใหม่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้  (10 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.30 น.ที่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ”  พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  นายนวนิตย์ พลเคน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,  นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี,  นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร,นายอํานาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมงาน
     สำหรับ   การจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ” นั้นเนื่องจากสมุทรสาครมีอาชีพหลักก็คือการทำนาเกลือ  นับว่าเป็นอาชีพการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมากว่า 80 ปี  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน เนื่องจากมีสภาพ ภูมิประเทศที่เหมาะสม ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีการทํานาเกลือทะเลอยู่ในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล 8 ตําบลของอําเภอเมือง สมุทรสาคร พื้นที่ 16,788 ไร่ เกษตรกรทํานาเกลือ 335 ครัวเรือน ปริมาณเกลือทะเลที่ผลิตได้ประมาณ 268,608 ตัน/ปี สามารถสร้างมูลค่าปีละกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สําหรับการทํานาเกลือทะเล (มกษ. 9055 - 2562) จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายเลอพงศ์ ลั่นทอง 2) นางสาววรรณจิตร สินทะเกิด3) นายพูนศักดิ์ นิลเภตรา นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหาร จัดการ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ในอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ
     “นาเกลือ” เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ที่สามารถนําเอาธรรมชาติมาดัดแปลงและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า การทํานาเกลือ ในประเทศไทยมีมานานหลายร้อยปี เพราะเกลือมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือเป็นสิ่งจําเป็นในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชน เป็นอาชีพที่แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์ การสังเกตุ และการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สู่ลูกหลานโดยการบอกเล่าและถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา และการทํานาเกลือทุกครั้งชาวนาเกลือจะมีประเพณี และพิธีกรรมในการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สําคัญ คือ
     “ประเพณีแรกนาเกลือ” ซึ่งประเพณีดังกล่าว เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อการเริ่มทํานาเกลือ ในฤดูกาลใหม่ โดยจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงหลังออกพรรษา โดยถือฤกษ์ยามอันดี คือ ตรงกับ วันพฤหัสบดีและวันธงชัย ผู้ทําพิธีจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทํานาเกลือ ทําให้การทํานาเกลือมีความราบรื่น ไม่มีอุปสรรค และได้ผลผลิตเกลือเป็นจํานวนมาก และประสบผลสําเร็จในการทํานาเกลือ จึงมีพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยของมงคล อาทิ ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมขี้หนู ไข่ต้ม หัวหมู เป็ดพะโล้ และผลไม้มงคล 9 อย่าง เป็นต้น
     ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการทํานาเกลือของประเทศ คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย จึงมีมติการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเกลือทะเลไทยครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565  ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วย โปรแกรม ZOOM ส่งสัญญาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  เป็นประธาน เห็นชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิธีแรกนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพิธีทําขวัญเกลือ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นหน่วยให้การสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และสืบสาน วัฒนธรรม โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้พิธีสงฆ์/ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป, พิธีแรกนาเกลือ,พิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ” และนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และร้านจําหน่ายสินค้า และร้านอาหารในเส้นทางสายเกลือ ภายใต้แนวคิด “Salt Sand Seafood” เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลฯ  ……//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล ประเพณีแรกนาเกลือ เอาฤกษ์เอาชัยของการเริ่มทํานาเกลือในฤดูกาลใหม่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar