จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (11 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธี 
        สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่ชาวโลก หากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต 
        ดังนั้น ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เป็นการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของพระสงฆ์ไทย เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนและสังคมไทย
        ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ มีฉันทามติร่วมกันกำหนดให้จัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar