พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร นั้น  ในวันนี้ (30 เมษายน 2564) เวลา 13.10 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายอนุกูล ไทยถาบันดร์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) ระบบดิจิตอลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ Chest ด้วยระบบ AI เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี ข้าราชการ  หมอ  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ ขวัญกําลังใจแก่ปวงพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่อง ด้านจังหวัดสมุทรสาครเองได้เผชิญกับการระบาดในวงกว้างมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 นอกจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลหลักแล้ว ยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายใต้ชื่อ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ขึ้น เพื่อความเหมาะสมของการบริหาร จัดการทรัพยากรบําบัดรักษาผู้ป่วยตามลักษณะอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดยังพบผู้ป่วยจํานวนมากที่มีภาวะปอดอักเสบ จําเป็นต้องมีการวินิจฉัยที่แม่นยํา เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล  ลดอัตราความรุนแรง  ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19   
ทั้งนี้  นายอนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ  หมอ  พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอ็กซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนําไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป…..//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่.docx |


คะแนนโหวต :