สมุทรสาครส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนสารพิษครบวงจรหวังฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ โครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบ ครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
     นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากเป็นวิกฤติที่ เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันทั้งโลก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต พฤติกรรมมนุษย์ ตลอดจน ธุรกิจบริการผู้บริโภคเปลี่ยนไป รูปแบบการใช้ชีวิตและธุรกิจการสร้างรายได้ก้าว สู่ยุค Next new normal (วิถีปกติใหม่ระยะสัน) ที่ต้องอาศัยรูปแบบการตลาด แพลตฟอร์ม (Platform) และออนไลน์ (Online) เป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตและการสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) รุนแรงในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และยังมีการแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีมาตรการควบคุมที่ดีทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ก็ยังได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก
     สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อม การแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับการร่วมมือจากชมรมพลังสาคร และกองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสมุทรสาครในการจัดทําโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจในการแปรูปผักต้นอ่อนปลอดสารพิษแบบครบวงจรในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจในการผลิตผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ, เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สนใจมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และสามารถจําหน่ายผลผลิตเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน, เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจในการแปรรูปผักต้นอ่อน ปลอดสารพิษแบบครบวงจร, เพื่อส่งเสริมอาชีพและช่องทางการตลาดทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้กับประชาชนและผู้สนใจใน การแปรูปผักต้นอ่อนปลอดสารพิษแบบครบวงจร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีระยะเวลา 9 วัน/รุ่น รวมทั้งหมด 52 รุ่น ซึ่งมีบุคลเป้าหมายคือประชาชนผู้สนใจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด สมุทรสาคร จํานวน 2,000 ราย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาครส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนสารพิษครบวงจรหวังฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19.docx |


คะแนนโหวต :