ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนใน 5 เป้าหมาย คือ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้ารับฟังที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของอำเภอเมืองสมุทรสาคร 
โดยแนวทางการขับเคลื่อนมี 4 แนวทาง 1 เงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้ 1.การเติมเต็มข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ 2.ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ด้วยการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ กลุ่มคนที่ ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้ 3.ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป 4.ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนา โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเป้าหมายของการขจัดความยากจนจะดูกันใน 5 เป้าหมาย คือ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายในสมุทรสาครในปี 2565 จากระบบ TPMAP หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า มีจำนวน 4,069 และใน 1 คนนั้นพบว่ามีมากกว่า 1 ปัญหา ซึ่งทีมปฏิบัติการหรือผู้ที่ผ่านการอบรมของอำเภอต่างๆ จะต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และส่งข้อมูลให้กับทีมงานเพื่อรวมกันแก้ปัญหา โดยการนำเอาโครงการต่างๆเข้าไปช่วย เพื่อแก้ไขปัญหาในทั้ง 5 เป้าหมาย ก็คือ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :