สมุทรสาครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งควบคู่มาตรการป้องกัน Covid-19

วันนี้ (8 เมษายน 2564)  เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมี ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอําเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานพยาบาล  ภาคเอกชน  มูลนิธิ  อาสาสมัคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี 
นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจํานวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลําเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 10-16  เมษายน 2564  เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย ตามคำขวัญในการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กําหนดมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในทุกมิติ จํานวน 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” ซึ่งได้กําหนดจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน และชุดลาดตระเวน เพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน ในถนนสายหลักและสายรองของทุกอําเภอ ควบคู่ การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่การสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน ......//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งควบคู่มาตรการป้องกัน Covid-19.docx |


คะแนนโหวต :