สมุทรสาครทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (2 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปลัดจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน  ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธี 
     นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2522 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุน พัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  เด็กด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
     สำหรับ  ในปี 2565 จังหวัดสมุทรสาครได้มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ เป็นเงิน 498,264.69 บาท  และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติเงินเพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200 ทุนๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 400,000 บาท ซึ่งได้มอบทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     โดยในวันนี้ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญสมทบเข้ากองทุนฯ  ในเบื้องต้นเป็นเงิน 440,000 บาท  โดยเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจะนำไปใช้จ่าย เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร, เพื่อส่งเสริมให้หน่วยราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน  และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุน และ เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป......//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar