สมุทรสาครจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ์แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

        ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีถวายความเคารพ ถวายราชสักการะ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ (สด) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จากนั้นกล่าวถวายราชสุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านการปกครอง ทรงให้มีการสักเลกและลงทะเบียนสำรวจจำนวนพลเมืองเพื่อเป็นกำลังรับใช้ชาติและเสียภาษีให้แก่ทางราชการ ด้านเศรษฐกิจ ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงภาษีอากร ทำให้รายได้เข้าสูท้องพระคลังเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินและทำให้ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก
ต่อมาประธานในพิธีอ่านพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี จบแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน  2.นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ เภสัชกรเชี่ยวชาญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 3.นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ต่อจากนั้นจึงมอบประกาศข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1.นายวิเชียร แสงพลอยสุก นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 2.นางยุวดี อังคณาวิบูลย์ เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร 3.นายวีรพงษ์ ผลกลัด นักวิชาการสหกรณ์ชำนายการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 4.นายชัชพิมุข  พวงสมบัติ สถาปนิกชำนาญการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร5.นางอารี สมทัศน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร6.นางสาวกนกวรรณ จันทรวงศ์ ครูคศ.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร7.นายสมบัติ หนูรอด ช่างไม้ระดับ4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร8.นายบุญช่วย  พลสิทธิ์ ช่างไม้ระดับ3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร./
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :