พช.สมุทรสาคร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำเงินไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทของจังหวัดสมุทรสาครและสมทบส่วนกลาง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ทหาร ตำรวจ ผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชนร่วมทำบุญสมทบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนกลางและมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องหารายได้ไว้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ  ซึ่งได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส สำหรับในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงินจำนวน  458,000 บาท  และจะนำเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร ไปช่วยเหลือเด็กตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :